Personal Data Protection

Freight Management Holdings Berhad and its Group of Companies (hereinafter referred to as ‘FM Group’) strive to protect the confidentiality of the personal information (‘data’) of customers, employees, and business partners and suppliers (hereinafter collectively referred to as ‘data subjects’), that has been provided to FM Group.

This Privacy Policy Notice explains how FM GROUP collects, uses, maintains and discloses your personal data in respect of commercial transactions and how FM GROUP safeguards the personal data.

» Read More

Freight Management Holdings Berhad dan Kumpulan Syarikatnya (selanjutnya disebut sebagai “Kumpulan FM “) berusaha untuk melindungi kerahsiaan maklumat data peribadi (“data”) pelanggan, pekerja, rakan niaga dan pembekal (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai “Subjek Data”), yang telah dibekalkan kepada Kumpulan FM.

Notis Polisi Privasi ini menerangkan bagaimana Kumpulan FM mengumpul, mengguna, menyimpan dan mendedahkan data peribadi anda berkaitan dengan transaksi-transaksi komersial dan bagaimana Kumpulan FM melindungi data peribadi ini.

» Seterusnya